Најнови книги

Моќта на педагогијата

Моќта на педагогијата повеќе...

Наставата и комуникацијата

Наставата и комуникацијата повеќе...

Микробиологија – Прирачник на Шаум

Микробиологија – Прирачник на Шаум повеќе...

Применета биокатализа

Применета биокатализа повеќе...

Размислување на децата

Размислување на децата повеќе...

Учебник за тотални протези

Учебник за тотални протези повеќе...

Училишна дидактика

Училишна дидактика повеќе...

Авијарна медицина

Авијарна медицина повеќе...

Концепти на оперативните системи

Концепти на оперативните системи повеќе...

Вовед во меѓународна економија

Вовед во меѓународна економија повеќе...

Нумерички методи за инженери

Нумерички методи за инженери повеќе...

Хемија на храна

Хемија на храна повеќе...

Вовед во криптографија

Вовед во криптографија повеќе...

Геологија на животната средина

Геологија на животната средина повеќе...

Основи на геологијата

Основи на геологијата повеќе...

Механика на материјали

Механика на материјали повеќе...

Оксфордски учебник по медицина Том 2

Оксфордски учебник по медицина Том 2 повеќе...

Технологија на млечни производи

Технологија на млечни производи повеќе...

Котлер за маркетингот

Котлер за маркетингот повеќе...

Сигнали и системи

Сигнали и системи повеќе...

Проектирање челични конструкции

Проектирање челични конструкции повеќе...

Принципи на корпоративни финансии

Принципи на корпоративни финансии повеќе...

Основи на механика на флуиди

Основи на механика на флуиди повеќе...

Примената хидрогеологија

Примената хидрогеологија повеќе...

Макроекономска политика

Макроекономска политика повеќе...

Генетика на фитнес и физичка изведба

Генетика на фитнес и физичка изведба повеќе...

Алгоритми за планирање

Алгоритми за планирање повеќе...

Програмскиот јазик С++

Програмскиот јазик С++ повеќе...

Разбирање на потрошувачката

Разбирање на потрошувачката повеќе...

Економика

Економика повеќе...

Прирачник за нутриција и диететика

Прирачник за нутриција и диететика повеќе...

Електрични машини

Електрични машини повеќе...

Ресторански менаџмент

Ресторански менаџмент повеќе...

Патологија на меланоцитни заболувања

Патологија на меланоцитни заболувања повеќе...

Принципи на неврологијата

Принципи на неврологијата повеќе...

Системи на автоматско управување

Системи на автоматско управување повеќе...

Дизајн на микросистеми

Дизајн на микросистеми повеќе...

Вовед во механика на цврсти тела

Вовед во механика на цврсти тела повеќе...

Раст, созревање и физичка активност

Раст, созревање и физичка активност повеќе...

Меѓународно јавно право

Меѓународно јавно право повеќе...

Кетеринг менаџмент

Кетеринг менаџмент повеќе...

Прирачник за педијатрија

Прирачник за педијатрија повеќе...

Енергијата и животната средина

Енергијата и животната средина повеќе...

Маркетинг во патувањата и туризмот

Маркетинг во патувањата и туризмот повеќе...

Инженерство на хемиски реакции

Инженерство на хемиски реакции повеќе...

Сексуално преносливи болести

Сексуално преносливи болести повеќе...

Вовед во космологија

Вовед во космологија повеќе...

Меѓународно казнено право

Меѓународно казнено право повеќе...

Учебник по хирургија на Сабистон

Учебник по хирургија на Сабистон повеќе...

Клиничка радиолошка онкологија

Клиничка радиолошка онкологија повеќе...

Наука за виното - основи и примена

Наука за виното - основи и примена повеќе...

Теорија на уметноста-историски вовед

Теорија на уметноста-историски вовед повеќе...

Меѓународните односи и Европската Унија

Меѓународните односи и Европската Унија повеќе...

Прирачник за развој и учење кај возрасни

Прирачник за развој и учење кај возрасни повеќе...

Принципите на паралелното програмирање

Принципите на паралелното програмирање повеќе...

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор повеќе...

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите повеќе...

Нелсонов учебник по педијатрија

Нелсонов учебник по педијатрија повеќе...

Климатологија (наука за атмосферата)

Климатологија (наука за атмосферата) повеќе...

Хемија и биохемија на виното

Хемија и биохемија на виното повеќе...

Биохемиска основа на спортска активност

Биохемиска основа на спортска активност повеќе...

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето повеќе...

Разбирање на архитектурата преку цртање

Разбирање на архитектурата преку цртање повеќе...

Прирачник за роботика и за автоматизација

Прирачник за роботика и за автоматизација повеќе...

Механичко однесување на материјалите

Механичко однесување на материјалите повеќе...

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите)

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите) повеќе...

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена)

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена) повеќе...

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови)

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови) повеќе...

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2 повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1 повеќе...

Настани / Новости

14
Мај
2017

Промовирани нови 14 наслови

На 14.05.2017 година, во Читалната 1000 книги, беше одржана 64-та промоција н...

повеќе...
13
Октомври
2016

Промоција на последните 10 наслови

На 13.10.2016 година, беше одржана 63-та промоција на 10 наслови т.е. последн...

повеќе...
13
Јуни
2016

Промоција на нови 10 наслови

На 13.06.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
15
Март
2016

Промоција на 10 нови наслови

На 15.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
01
Март
2016

Промовирани нови 12 наслови

На 01.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги“ бе...

повеќе...

Студии по безбедност

Студии по безбедност

Автори:

Пол Д. Вилијамс

Референтен линк:

Кликни тука

Издавач:

Ars Lamina

ISBN:

978-608-229-382-0

Година на издавање:

2012

Краток опис:

Студии по безбедност–Вовед е книга на авторот  Пол Д. Вилијамс, издадена од издавачката куќа Routlegde во 2008 година. Оваа книга се состои од пет дела и тоа: Дел 1. Теоретски пристапи; Дел 2. Клучни концепти; Дел 3. Институции; Дел 4. Современи предизвици и Дел 5. Заклучок. Во Дел 1 се објаснети водечките теоретски пристапи што тековно се користат во ова поле на истражување, од реализам до меѓународна политичка социологија. Во Дел 2 се објаснети централните концепти врз кои се темелат современите дебати од дилемата за безбедноста до тероризмот. Во Дел 3 е даден преглед на уставната безбедносна архитектура која има големо влијание врз светските политики, базирајќи се врз меѓународни, религиозни и глобални нивоа на анализа. Во Дел 4 се испитуваат некои од клучните современи предизвици за глобалната безбедност од трговијата со оружје до енергетска безбедност. Во Дел 5 се говори за иднината на безбедноста. Оваа книга на студентите им дава детален преглед на водечките теоретски пристапи, клучните теми и најважните прашања во рамките на проучувањето на безбедноста. 

Поврзано

Малолетничка деликвенција – Социолошки пристап

Малолетничка деликвенција – Социолошки пристап

Автори:

Вилијам Е. Томпсон Џек Е. Бинам

повеќе...

Теории за војната и мирот – литература за меѓународна безбедност

Теории за војната и мирот – литература за меѓународна безбедност

Автори:

Мајкл И. Браун Овен Е. Коте Јуниор Шон М. Лин Џоунс Стивен И. Милер

повеќе...

Управување со ризик за безбедноста и сигурноста - Водич за директори, управители и инженери

Управување со ризик за безбедноста и сигурноста - Водич за директори, управители и инженери

Автори:

Вилијам Вонг

повеќе...

Вовед во безбедноста

Вовед во безбедноста

Автори:

Роберт Ј.Фишер Едвард Хелибозек Гион Грин

повеќе...

Малолетничка деликвенција

Малолетничка деликвенција

Автори:

Михаел Валтер

повеќе...

Луѓе, држави и страв: национални безбедносни проблеми во меѓународните односи

Луѓе, држави и страв: национални безбедносни проблеми во меѓународните односи

Автори:

Бери Бузан

повеќе...

Глобално владеење и нови војни – Спојување на развојот и безбедноста

Глобално владеење и нови војни – Спојување на развојот и безбедноста

Автори:

Марк Дафилд

повеќе...

На крајот на војната – Градење мир по граѓански конфликти

На крајот на војната – Градење мир по граѓански конфликти

Автори:

Роланд Парис

повеќе...

Разбирање на меѓународните конфликти

Разбирање на меѓународните конфликти

Автори:

Џозеф С. Нај, Помладиот

повеќе...