Најнови книги

Моќта на педагогијата

Моќта на педагогијата повеќе...

Наставата и комуникацијата

Наставата и комуникацијата повеќе...

Микробиологија – Прирачник на Шаум

Микробиологија – Прирачник на Шаум повеќе...

Применета биокатализа

Применета биокатализа повеќе...

Размислување на децата

Размислување на децата повеќе...

Учебник за тотални протези

Учебник за тотални протези повеќе...

Училишна дидактика

Училишна дидактика повеќе...

Авијарна медицина

Авијарна медицина повеќе...

Концепти на оперативните системи

Концепти на оперативните системи повеќе...

Вовед во меѓународна економија

Вовед во меѓународна економија повеќе...

Нумерички методи за инженери

Нумерички методи за инженери повеќе...

Хемија на храна

Хемија на храна повеќе...

Вовед во криптографија

Вовед во криптографија повеќе...

Геологија на животната средина

Геологија на животната средина повеќе...

Основи на геологијата

Основи на геологијата повеќе...

Механика на материјали

Механика на материјали повеќе...

Оксфордски учебник по медицина Том 2

Оксфордски учебник по медицина Том 2 повеќе...

Технологија на млечни производи

Технологија на млечни производи повеќе...

Котлер за маркетингот

Котлер за маркетингот повеќе...

Сигнали и системи

Сигнали и системи повеќе...

Проектирање челични конструкции

Проектирање челични конструкции повеќе...

Принципи на корпоративни финансии

Принципи на корпоративни финансии повеќе...

Основи на механика на флуиди

Основи на механика на флуиди повеќе...

Примената хидрогеологија

Примената хидрогеологија повеќе...

Макроекономска политика

Макроекономска политика повеќе...

Генетика на фитнес и физичка изведба

Генетика на фитнес и физичка изведба повеќе...

Алгоритми за планирање

Алгоритми за планирање повеќе...

Програмскиот јазик С++

Програмскиот јазик С++ повеќе...

Разбирање на потрошувачката

Разбирање на потрошувачката повеќе...

Економика

Економика повеќе...

Прирачник за нутриција и диететика

Прирачник за нутриција и диететика повеќе...

Електрични машини

Електрични машини повеќе...

Ресторански менаџмент

Ресторански менаџмент повеќе...

Патологија на меланоцитни заболувања

Патологија на меланоцитни заболувања повеќе...

Принципи на неврологијата

Принципи на неврологијата повеќе...

Системи на автоматско управување

Системи на автоматско управување повеќе...

Дизајн на микросистеми

Дизајн на микросистеми повеќе...

Вовед во механика на цврсти тела

Вовед во механика на цврсти тела повеќе...

Раст, созревање и физичка активност

Раст, созревање и физичка активност повеќе...

Меѓународно јавно право

Меѓународно јавно право повеќе...

Кетеринг менаџмент

Кетеринг менаџмент повеќе...

Прирачник за педијатрија

Прирачник за педијатрија повеќе...

Енергијата и животната средина

Енергијата и животната средина повеќе...

Маркетинг во патувањата и туризмот

Маркетинг во патувањата и туризмот повеќе...

Инженерство на хемиски реакции

Инженерство на хемиски реакции повеќе...

Сексуално преносливи болести

Сексуално преносливи болести повеќе...

Вовед во космологија

Вовед во космологија повеќе...

Меѓународно казнено право

Меѓународно казнено право повеќе...

Учебник по хирургија на Сабистон

Учебник по хирургија на Сабистон повеќе...

Клиничка радиолошка онкологија

Клиничка радиолошка онкологија повеќе...

Наука за виното - основи и примена

Наука за виното - основи и примена повеќе...

Теорија на уметноста-историски вовед

Теорија на уметноста-историски вовед повеќе...

Меѓународните односи и Европската Унија

Меѓународните односи и Европската Унија повеќе...

Прирачник за развој и учење кај возрасни

Прирачник за развој и учење кај возрасни повеќе...

Принципите на паралелното програмирање

Принципите на паралелното програмирање повеќе...

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор повеќе...

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите повеќе...

Нелсонов учебник по педијатрија

Нелсонов учебник по педијатрија повеќе...

Климатологија (наука за атмосферата)

Климатологија (наука за атмосферата) повеќе...

Хемија и биохемија на виното

Хемија и биохемија на виното повеќе...

Биохемиска основа на спортска активност

Биохемиска основа на спортска активност повеќе...

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето повеќе...

Разбирање на архитектурата преку цртање

Разбирање на архитектурата преку цртање повеќе...

Прирачник за роботика и за автоматизација

Прирачник за роботика и за автоматизација повеќе...

Механичко однесување на материјалите

Механичко однесување на материјалите повеќе...

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите)

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите) повеќе...

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена)

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена) повеќе...

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови)

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови) повеќе...

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2 повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1 повеќе...

Настани / Новости

16
Април
2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од 16.04.2021 година, Читална 1000 книги ќе почне да прима посетители. Работн...

повеќе...
14
Мај
2017

Промовирани нови 14 наслови

На 14.05.2017 година, во Читалната 1000 книги, беше одржана 64-та промоција н...

повеќе...
13
Октомври
2016

Промоција на последните 10 наслови

На 13.10.2016 година, беше одржана 63-та промоција на 10 наслови т.е. последн...

повеќе...
13
Јуни
2016

Промоција на нови 10 наслови

На 13.06.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
15
Март
2016

Промоција на 10 нови наслови

На 15.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...

За Читалната

За Читалната 1000 книги

Читалната 1000 книги е отворена на 15.05.2011 година и истата функционира во рамките на Министерството за образование и наука на Република Македонија. Читалната располага со стручни книги и литература на македонски и на албански јазик кои се дел од Проектот: „Превод на 1.000 стручни и научни книги и учебници од кои се учи на врвните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија. Книгите се од повеќе области: медицина, ветерина, фармација, стоматологија, машинство, електротехника, информатика, право, политикологија, математика, физика, хемија, земјоделство, економија, архитектура, уметност, археологија итн. Исто така, Читалната располага и со книгите од едицијата на Министерството за култура: Нобеловци, 130 тома македонска книжевност, Ѕвезди на светската книжевност и Македонска литература на англиски јазик, како и едицијата на Министерството за образование и наука, Македонски дејци. Читалната располага и со помал фонд на детска литература, учебници, лектири и донирани книги. Посетителите можат бесплатно да ги користат фондовите на книги и услугите на Читалната. Читалната е отворена за сите заинтересирани граѓани, ученици, студенти, магистранти, докторанди итн. Главната мисија на Читалната е: промовирање и популаризација на користењето на книгите од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија а од областа на правото во Франција и Германија“ и создавање на услови за подигнување на нивото на навиката за читање како значајна општествена вредност преку користење на врвна стручна и научна литература од реноминираните универзитети во светот и на тој начин стекнување на знаење еднакво на она во развиените земји. Во Читалната не се врши продажба на книгите од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија а од областа на правото во Франција и Германија“. Читалната исто така е отворена за соработка и соработува со други чинители кои на било каков начин се поврзани со развојот и унапредувањето образованието и науката во Република Македонија, како што се: универзитетите, научните институти, студентските асоцијации, школите за изучување на странски јазици, невладините организации, центрите за продажба на специјализирана стручна литература, културните институции итн.    

 

 

ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЧИТАЛНАТА 1000 КНИГИ

1. СЕКОЈ ЧИТАТЕЛ КОЈ ДОАЃА ВО ЧИТАЛНАТА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ДОЈДЕ НА ПУЛТОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, КАДЕ МУ СЕ ИЗДАВА БЕЏ ИЛИ КАРТИЧКА СО БРОЈ КОЈ ГО ОЗНАЧУВА МЕСТОТО ЗА СЕДЕЊЕ ВО ЧИТАЛНАТА. БЕЏОТ Е ОБВРЗАН ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ГО НОСИ НА СЕБЕ ПРИ ПРЕСТОЈОТ ВО ЧИТАЛНАТА. БЕЏОТ И КАРТИЧКАТА ТРЕБА ДА СЕ ВРАТАТ НА ПУЛТОТ ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ОД ЧИТАЛНАТА.

2. СЕКОЈ ЧИТАТЕЛ МОЖЕ ДА ГИ КОРИСТИ ПРОСТОРИИТЕ НА ЧИТАЛНАТА КАКО И КНИГИТЕ ОД НЕЈЗИНИОТ ФОНД - БЕСПЛАТНО. СЕКОЈ ЧИТАТЕЛ Е ОБВРЗАН ПО КОРИСТЕЊЕТО УРЕДНО ДА ЈА ВРАТИ ЗЕМЕНАТА КНИГА. КНИГИТЕ ГИ ИЗДАВААТ ИСКЛУЧИВО ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЧИТАЛНАТА.

3. ЧИТАТЕЛИТЕ ТРЕБА ВНИМАТЕЛНО, СВЕСНО И ОДГОВОРНО ДА ГИ КОРИСТАТ И УПОТРЕБУВААТ КНИГИТЕ ВО ЧИТАЛНАТА. ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА КНИГИ КАКО И НА ЧИТАЛНАТА НЕ СЕ ПЛАЌА ЧЛАНАРИНА. НЕ Е ДОЗВОЛЕНО БИЛО КАКВО ОШТЕТУВАЊЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА НА КНИГИТЕ. 

4. ЧИТАТЕЛИТЕ ТРЕБА ВНИМАТЕЛНО СВЕСНО И ОДГОВОРНО ДА СЕ ОДНЕСУВААТ, ДА ГО КОРИСТАТ И УПОТРЕБУВААТ ИНВЕНТАРОТ ВО ЧИТАЛНАТА И ДА НЕ ГО ОШТЕТУВААТ ИСТИОТ. ЧИТАТЕЛИТЕ ТРЕБА ВНИМАВААТ НА ХИГИЕНАТА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ЧИТАЛНАТА.

5. ЧИТАТЕЛИТЕ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ КНИГИТЕ САМО ВО ПРОСТОРИИТЕ ВО ЧИТАЛНАТА. НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ФОТОКОПИРАЊЕ, ПОЗАЈМУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ НА КНИГИТЕ НАДВОР ОД ПРОСТОРИИТЕ НА ЧИТАЛНАТА.

6. СЕКОЈ ЧИТАТЕЛ МОЖЕ ДА КОРИСТИ СОПСТВЕН ЛАП ТОП КАКО ВО ЧИТАЛНАТА СО ОБЕЗБЕДЕН БЕСПЛАТЕН БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП. НЕ Е ДОЗВОЛЕНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ИНТЕРНЕТ ПРИСТАПОТ ЗА НЕДОЗВОЛЕНИ ЦЕЛИ.

7. ЗАБРАНЕТО Е ВНЕСУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЕНДВИЧИ, ТОСТОВИ, БЕЛИ ПЕЦИВА И ДРУГА МРСНА ХРАНА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ЧИТАЛНАТА. ХРАНАТА МОЖЕ ДА СЕ КОНЗУМИРА НАДВОР ОД ПРОСТОРИИТЕ НА ЧИТАЛНАТА.

8. ЧИТАТЕЛИТЕ ТРЕБА ДА ВНИМАВААТ ДА НЕ ЗАБОРАВААТ ПРЕДМЕТИ ВО ЧИТАЛНАТА, БИДЕЈЌИ ЧИТАЛНАТА НЕ ЈА ПРЕВЗЕМА ОДГОВОРНОСТА ЗА ЗАБОРАВЕНИ ИЛИ УКРАДЕНИ ПРЕДМЕТИ: ПАРИЧНИЦИ, ТАШНИ, РАНЦИ, МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, ДИГИТРОНИ, КНИГИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ.

9. ВО ПЕРИОДИТЕ НА ГОЛЕМА ПОСЕТЕНОСТ НА ЧИТАТЕЛИ ВО ЧИТАЛНАТА, ДОКОЛКУ ЧИТАТЕЛИТЕ ОТСУСТВУВААТ ПОДОЛГО ОД 30 МИНУТИ, ТРЕБА ДА ТОА ГО ПРИЈАВАТ НА ПУЛТОТ И ДА ГО ВРАТАТ БЕЏОТ И КАРТИЧКАТА. ВО СПРОТИВНО МЕСТОТО ЌЕ БИДЕ ДОДЕЛЕНО НА ДРУГ ЧИТАТЕЛ.

10. РАЗГОВОР НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НЕ Е ДОЗВОЛЕН.       

 

ГТЦ 2-ри кат, 1000 - Скопје
Телефон: (02) 3134-019
Веб страна: www.1000knigi.mon.gov.mk
Email: citalna@mon.gov.mk
Facebook: Читална 1000 книги

РАБОТНО ВРЕМЕ: ОД ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТОК - ОД 8 ДО 19 ЧАСОТ